Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Zapewniamy poszanowanie praw dziecka - z uwzględnieniem praw do indywidualnego rozwoju, akceptację, dyskrecję i atmosferę bezpieczeństwa.

 

ZADANIA
•    Diagnoza dzieci i młodzieży - określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.
•    Wsparcie dzieci, młodzieży i rodziców - pomoc bezpośrednia.
•    Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki - w tym wspieranie nauczycieli.
•    Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.


PRZEDSZKOLE
•    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole w oparciu i opinię.
•    Wspieranie rozwoju dziecka młodszego - logopedyczne badania przesiewowe na terenie przedszkoli/szkół.
•    Diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci pięcio i sześciletnich.
•    Prowadzenie terapii logopedycznej - na wniosek rodzica.
•    Terapia Integracji Sensorycznej dla dzieci z opóźnionym rozwojem  -społecznym.
•    Metoda Dobrego Startu - forma wsparcia rozwoju dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego.
•    Wsparcie psychologiczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w przedszkolach - porady dla rodziców i nauczycieli.
•    Indywidualne porady dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.
•    Wykłady dla rodziców w trakcie spotkań z rodzicami w przedszkolu na tematy zgłaszane przez nauczycieli.
•    Psychoedukacja rodziców dzieci z nadpobudliwością w trakcie warsztatów dla rodziców pragnących zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze.
•    Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych - na prośbę placówki lub rodzica - współpraca w tworzeniu indywidualnych programów, wskazówki do pracy z dzieckiem, obserwacja dzieci na terenie przedszkola.
•    Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.


SZKOŁA PODSTAWOWA
•    Diagnoza dzieci - określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.
•    Zajęcia indywidualnej terapii pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci niepełnosprawnych, z głęboką dysleksją, afazją, z zaburzeniami rozwoju mowy i języka.
•    Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje społeczne realizowane w poradni dla uczniów klas I-III i IV-VI.
•    Wsparcie psychologiczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w klasach pierwszych - porady dla rodziców i nauczycieli.
•    Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych - na prośbę placówki lub rodzica - współpraca w tworzeniu indywidualnych programów, wskazówki do pracy z dzieckiem, obserwacja dzieci na terenie szkoły.
•    Indywidualne porady dla rodziców zgodne ze zgłoszonymi potrzebami.
•    Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań w szkole - wykłady i pogadanki na tematy dotyczące problemów istotnych dla danego środowiska.
•    Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
•    Psychoedukacja rodziców dzieci z nadpobudliwością w trakcie warsztatów dla rodziców pragnących zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze.
•    Szkolenie rad pedagogicznych przez pracowników poradni realizowane we współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli.


SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
•    Diagnoza młodzieży - określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.
•    Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje interpesonalne młodzieży realizowane w poradni.
•    Indywidualne porady i wsparcie psychologiczne dla młodzieży.
•    Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań w szkole - wykłady i pogadanki na tematy dotyczące problemów istotnych dla danego środowiska.
•    Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
•    Szkolenie rad pedagogicznych przez pracowników poradni realizowane we współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli.
•    Indywidualne porady dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.


ZAKRES ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH
•    Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży
•    Konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców ( indywidualne bądź grupowe)
•    Wsparcie w sytuacjach kryzysowych i zaburzeniach lękowych
•    TUS Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży-zajęcia grupowe 
•    Terapie EEG Biofeedbck
•    Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży